OBERST B.V'S ANVÄNDARVILLKOR

Paragraf 1: Definitioner

I dessa användningsvillkor, förstås följande som:

1. "Oberst": Det privatägda bolaget med begränsat ansvar Oberst B.V., med kontor på (1018 GW) Amsterdam (Nederländerna), på Sarphatistraat 370, registrerat i handelskammaren med nummer 14126660 0000;

2. "webbplats" Alla Obersts internetsidor som tillhör webbplatsen med URL www.sokrabatt.se.;

3. "Användare"

Personen (rättssubjektet) som använder Oberts webbplats och/eller dess tjänster;

4. "Leverantör" Den (juridiska) personen som erbjuder information, erbjudanden, kuponger, produkter eller tjänster via Obersts webbplats genom en (hyper)länk eller på något annat sätt;

5. "erbjudanden" Alla erbjudanden, information, kuponger, produkter, tjänster från leverantören via Obersts webbplats genom en (hyper)länk eller på något annat sätt.

Paragraf 2: Tillämpning

1. Dessa användningsvillkor är endast tillämpliga för laddning av, konsultering och/eller användning av Obersts webbplats och/eller tjänster av användaren och för något juridiskt samband som uppstår som en följd av eller i samband med användning av webbplatsen och/eller dess tjänster.

2. Oberst förbehåller sig rätten att justera dessa villkor när som helst, utan att meddela användaren om detta. Den senaste versionen av användningsvillkoren kan läsas på webbplatsen. Om användaren fortsätter användandet av Obersts webbplats efter en eller flera modifieringar av användarvillkoren innebär detta det slutgiltiga godkännandet från användaren av dessa modifieringar

3. Genom att använda Oberts webbplats och/eller tjänster, på något sätt, accepterar användaren dessa allmänna villkor,

4. Tillämplighet av användarvillkor avvisas uttryckligen av Oberst.

5. Om någon paragraf/klausul (anges som) annullerad, kommer de resterande paragraferna i dessa villkor att fortsätta gälla till fullo och parterna kommer att vara bundna till att sträva efter att fastställa en ersättningsparagraf, som är giltig och som så mycket som möjligt närmar sig de ursprungliga målen för båda parter.

Paragraf 3: Användning av webbplatsen

1. Användaren garanterar Oberst att han/hon är auktoriserad att använda webbplatsen och agera i enlighet med dessa villkor.

2. Användaren garanterar Oberst att han/hon alltid kommer att uppfylla skyldigheterna specificerade i dessa villkor, och kommer att respektera all tillämplig lagstiftning och bestämmelser för användning av webbplatsen.

3. Oavsett de andra paragraferna i dessa villkor, kan aldrig aktiviteterna som användaren utför inom ramen för användning av webbplatsen:

(i) vara baserade på falska uppgifter och/eller vara missledande;

(ii) vara en överträdelse av Obersts eller tredje mans rättigheter, inklusive upphovsrättsrelaterade rättigheter, varumärkesrättigheter eller några andra immateriella rättigheter eller rättigheter relaterade till integritetsskydd;

  1. vara i strid med någon lag eller bestämmelse eller annan tillämplig lagstiftning;
  2. innehålla virus, trojaner, maskar, robotnät eller något annan mjukvara som kan skada ett automatiskt arbete, göra det oanvändbart eller onåbart, radera eller överta det, eller att det är avsett för att undvika webbplatsens och/eller Oberts datorsystems tekniska säkerhetsåtgärder;

(v) vara av kommersiell karaktär, om inte det blir beviljat skriftligen av Oberst;

(vi) vara på något sätt olagligt gentemot Oberst och/eller tredje man.

Paragraf 4: Konto

1. För att kunna använda webbplatsen är det i vissa fall obligatoriskt att skapa ett konto. Sättet på vilket ett konto måste skapas beskrivs på webbplatsen. Oberst kan på eget bevåg välja att bevilja ett konto eller inte till en användare.

2. Användaren garanterar Oberst att informationen som lämnats till Oberst, inklusive personliga uppgifter såsom namn och e-post, är fullständig, äkta och korrekt. Användaren samtycker till att Oberst lagrar dessa uppgifter och använder dem i anslutning till kontohanteringen. Se Obersts integritetspolicy.

3. Om användaren är yngre än 16 år, behövs ett medgivande från förälder eller förmyndare för att skapa ett konto. Genom att samtycka till dessa användningsvillkor, garanterar användaren att han/hon är minst sexton år gammal eller har fått medgivande från sin förälder eller förmyndare till att skapa ett konto.

4. Användaren har inte rätt att skapa ett konto för tredje mans räkning, utan utryckligt medgivande.

5. Användaren är själv ansvarig för att hålla kontolösenordet hemligt för utomstående, och det är förbjudet för användaren att tillåta åtkomst till webbplatsen för utomstående genom att använda hans/hennes konto. Användaren är ansvarig för eventuella skador som orsakas av tredje mans användning av kontot, oavsett om användaren eventuellt skulle medge eller känna till detta.

Paragraf 5: Hänvisningar

1. Oberst visar inte erbjudanden på själva webbplatsen, utan hänvisar bara till erbjudanden från leverantörer genom (hyper)länkar eller andra sätt. Erbjudandena som hänvisas till är inte i något fall relaterade till erbjudanden från Oberst.

2. Alla hänvisningar till erbjudanden på webbplatsen är ej bindande, och likaså är informationen från Oberst inte heller bindande. Oberst är inte ansvariga för om hänvisningarna till erbjudanden är korrekta eller fullständiga och för uppgifterna som tillhandahålls på webbplatsen.

3. Oberst kan aldrig göras ansvarigt för erbjudandena som det hänvisas till på webbplatsen.

4. Det är möjligt att webbplatsen innehåller applikationer, innehåll och tjänster från tredje man och/eller länkar till tredje mans webbplatser. Införlivandet av innehåll från tredje man på webbplatsen innebär inte Obersts godkännande eller kontroll av det innehållet. Oberst är inte ansvarigt för innehåll från tredje man eller därmed för något användande av webbplatsens användare.

Paragraf 6: Inget avtal ingås mellan Oberst och användaren

1. Webbplatsen visar endast allmän information och hänvisar endast till erbjudande från leverantör. Genom att visa och hänvisa till dessa erbjudande, och oavsett om användaren eller tredje man använder dessa hänvisningar och erbjudanden, ingås inget avtal mellan Oberst, användaren och tredje man.

2. Webbplatsen har bara allmän information och utgör inte ett erbjudande från Oberst om att utföra arbete eller leverera tjänster på användarens uppdrag. Inte heller utgör användandet, öppnandet eller konsultering via webbplatsen och/eller Oberst tjänster, samt användandet av nämnda erbjudande, en uppgift för Oberst att utföra något arbete eller tjänster för användarna på denna webbplats uppdrag.

3. Erbjudanden eller annat innehåll på webbplatsen såväl som information som kan fås genom webbplatsen, kan inte ses som tjänsteleverans (inklusive rådgivning eller förhandling) på användarens uppdrag. Oberst förhandlar inte om köpen av varor eller upprättandet av något avtal eller något annat juridiskt förhållande mellan användaren, leverantören eller tredje man.

4. Information som kan fås genom webbplatsen är inte fokuserad på webbplatsanvändarens konkreta situation. Det rekommenderas att användaren kontaktar leverantören om informationen som har fåtts genom denna webbplats har gett upphov till detta.

Paragraf 7: Garantier

1. Oberst erbjuder inte någon garanti. Garantier på varor och tjänster relaterade till erbjudanden som Oberst har hänvisat till exkluderar uttryckligen Oberst.

2. Oberst kan aldrig göras ansvariga för om användaren är nöjd med leverantörens varor och tjänster, inte heller för något råd i anslutning till användning inte heller användningen av leverantörens varor och tjänster

Paragraf 8: Oberst ansvar: Garanti

1. Den tillhandahållna informationen och erbjudanden som hänvisas av Oberst kommer ifrån källor som kan anses vara pålitliga, men Oberst garanterar inte att de är fullständiga och korrekta. Oberst strävar efter att kontinuerligt underhålla webbplatsen och hålla den uppdaterad, men de garanterar inte att innehållet (delar av) på webbplatsen är korrekt, fullständigt och uppdaterat efter en viss tid eller när webbplatsen används. Den tillhandahållna informationen är endast antydande och kan ändras närsomhelst utan varsel. Användaren är ansvarig för användandet av informationen.

2. Webbplatserna som kan besökas från Obersts webbplats respektive webbplatserna från vilka Obersts webbplats kan besökas, organiseras inte av Oberst och inte heller underhålls de av Oberst. Oberst är inte ansvarigt på något sätt för innehållet på dessa webbplatser.

3. Oberst godkänner inget ansvar för någon skada som en följd av användningen av deras webbplats, erbjudandena som det hänvisas till på deras webbplats, och informationen som nämns på deras webbplats (eller om det inte går att använda den), inklusive skada som orsakas av virus eller felaktigheter eller ofullständigheter i (I) informationen, (II) information eller via en webbplats som det hänvisas till på deras webbplats, eller (III) information från eller via en webbplats som hänvisar till deras webbplats, (IV) information som läggs upp på webbplatsen utan att först ha rådfrågat Oberst.

4. Oberst kan aldrig hållas ansvarigt för felaktigheter eller utelämningar som uppstår genom att föra vidare eller skicka information, förseningar eller fel i överföringen av uppgifter, kommunikationstörningar, problem med at nå personerna som anges av leverantören, (följderna av) dator-, sökare-, telefon- eller faxproblem, programmeringsfel, störningar eller avbrott på en fast linje, oavsett orsaken till dessa.

5. Oberst är befriat från allt ansvar för indirekt skada, skada, vinstförlust, missat sparande, minskad goodwill, skada på grund av stillstående verksamhet, skada som ett resultat av kundyrkan, relaterat till användningen av denna webbplats, till innehåll som har lagts upp på webbplatsen (av tredje man eller av Oberst), till hänvisade erbjudanden på webbplatsen eller till handlingar av användaren som strider med villkoren.

6. Användaren befriar Oberst från alla krav på tredje man från användaren som uppstår genom användning av webbplatsen, inklusive produktansvar som ett resultat av en defekt på produkten, materialet, tillverkningen, produkt som är halvfabrikat, resurs eller komponent och/eller instruktioner som därav har förvärvats vid tillfället eller som kan härledas till ett besök på webbplatsen.

7. Det som fastställs i denna paragraf är även giltigt till fördel för alla (juridiska) personer som Oberst använder.

8. Oberst reglerar inte kommunikationen mellan besökare, dem själva eller mellan besökare och Obersts webbplats vad det gäller innehåll. Därmed har inte Oberst någon kontroll över kvaliteten, säkerheten, lagligheten, integriteten eller korrektheten på olika delar av webbplatsen. Oberst är inte ansvariga för användarnas handlingar (eller ej utförda handlingar) på webbplatsen, data och/eller material som de gör tillgängligt på Obersts webbplats. Därmed ger inte Oberst några garantier vad det gäller innehåll i filer, data och/eller material som görs tillgängligt av användaren.

9. Om det skulle vara så att Oberst är ansvarigt, är detta ansvar för användarens och/eller tredje mans räkning, i alla fall och alltid per händelse (där en räcka av relaterade händelser räknas som en enda händelse), begränsat till ersättning (exklusive moms) som användaren betalt till Oberst under innevarande år för produkterna och/eller tjänsterna från vilka Obersts ansvar har uppstått.

Paragraf 9: Immateriella rättigheter

1. De immateriella rättigheterna (inklusive upphovsrätt, databasrättigheter, relaterade rättigheter, varumärken och patent) relaterade till (alla delar av) Obersts webbplats - inklusive layout, grafiska delar, text, bilder etc. - såväl som rättigheter som är relaterade till erbjudanden, hänvisningar och publikationer som kan ses genom webbplatsen, tillhör endast Oberst, förutsatt att dessa rättigheter inte (även) tillhör tredje man.

2. Det är inte tillåtet för användaren av denna webbplats att (ha) ladda ned, kopiera, överföra, föröka, redigera eller avslöja (delar) av denna webbplats (såsom filer, data, mjukvara och/eller material) på något sätt, och oavsett syfte, utan tidigare skriftligt tillstånd från Oberst eller den berörda parten. Användaren av denna webbplats är endast tillåten att använda en återgiven del av denna webbplats för hans/hennes egna personliga syfte(dvs. icke‐professionella eller företagsrelaterade syften).

3. Det är inte tillåtet att begära eller återanvända betydande delar av webbplatsen eller att begära eller återanvända återkommande och systematiskt ej betydande delar av webbplatsen, som det anges i databaslagen, utan skriftligt tillstånd från Oberst.

4. Enligt de angivna villkoren i dessa användningsvillkor beviljar Oberst användaren en begränsad, som går att dra tillbaka och inte är exklusiv eller förmedlingsbar, rätt till att titta på eller lyssna på filerna som görs tillgängliga genom webbplatsen, och på det sättet och formatet som dessa är tillgängliga på webbplatsen.

5. Inget av det som nämns i dessa villkor och/eller på webbplatsen är avsett för att överföra immateriella rättigheter och/eller bevilja immateriella rättigheter till användaren. Användning som användaren har tillåtelse till på webbplatsen är begränsat till det som inkluderas i dessa villkor.

6. Det är förbjudet för användaren att utföra handlingar som kan överträda Oberst eller tredje mans (immateriella rättigheter) rättigheter. Användaren erkänner och accepterar att något olagligt användande av filerna och material som har immateriell rättigheter knutna till sig, är en överträdelse av dessa användningsvillkor och av tillämplig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till lagen om upphovsrättskydd. Oavsett av det föregående, handlingarna så som beskrivna ovan i paragraferna 9.2 och 9.3 är även ansedda som en överträdelse av Obersts exklusiva immateriella rättigheter vad det gäller deras datorsystem

7. Det är inte tillåtet att ta bort, göra oläsligt, gömma eller ändra meddelanden eller referenser relaterade till immateriella rättigheter.

Paragraf 10: Upphörande av användning och borttagning av konto

1. Utöver andra legala åtgärder som Oberst disponerar, alltid och utan att behöva uppge en anledning och utan föregående förklaring, kan Oberst (tillfälligt) begränsa, stänga av, eller avbryta användarens aktiviteter relaterade till webbplatsen.

Vidare kan de ta bort användarens konto, tillfälligt eller definitivt, ta bort filer, data och/eller material, utfärda en varning, avbryta tjänsten och vägra att leverera tjänster till användaren, särskilt - men inte begränsat till - om:

(i) användaren agerar i strid med användningsvillkoren;

(ii) det är Obersts åsikt att användarens handlingar kan orsaka skada eller skyldigheter gentemot sig själv, andra användare eller Oberst.

2. Oberst kommer inte att vara ansvarigt i något av dessa fall.

3. Oberst garanterar inte att Obersts tjänster kommer att vara tillgängliga vid alla tidpunkter och utan störningar eller problem

Paragraf 11: Personliga uppgifter

1. Oberst måste efterfölja praxis för skydd av personliga uppgifter. De personliga uppgifterna som användaren tillhandahåller används av Oberst för att informera användaren, så gott som möjligt, om erbjudanden. Härmed gäller de interna bestämmelserna om utbyte av personliga uppgifter fullt ut. Om användaren önskar att inte ta emot information från Oberst, då kan användaren informera Oberst om det.

2. Under behandlingen av dina personliga uppgifter, är Oberst mycket försiktiga. De använder endast personliga uppgifter som behövs för ett optimalt ombesörjande av information. Förutsatt att det inte krävs enligt lag, kommer inga uppgifter att lämnas ut till tredje man utan användarens medgivande.

3. Användaren har möjligheten att kontrollera sina personliga uppgifter, och om det förekommer några möjliga fel, kan dessa korrigeras. Användaren kan skriftligen begära ut en översikt av sina uppgifter.

4. Denna integritetsredogörelse gäller inte för tredje mans webbplatser som är kopplade till Obersts webbplats genom (hyper)länkar.

5. Oberts kan tillåta tredje man (inklusive annonsörer) att samla in (personliga) uppgifter (inklusive IP-adress) angående användarens användning av webbplatsen. Denna tredje man kan använda cookies (textfiler som placeras i användarens PC) för att analysera hur användaren använder webbplatsen. Baserat på den insamlade informationen angående användarens användning av webbplatsen, kan riktad annonsering visas på webbplatsen för användaren, såväl som andra webbplatser eller applikationer som är kopplade till Oberst.

6. På grund av tekniska eller driftsskäl, kan det vara nödvändigt att överföra (personliga) uppgifter till (servrar) företag som är kopplade till oss och/eller annonsörer i USA eller andra länder utanför Europa, där lagstiftningen angående integritetsskydd inte är lika starkt som inom EU. Härmed och till den utsträckning som är nödvändig, samtycker användaren till att hans/hennes (personliga) uppgifter kan föras vidare till USA eller andra länder utanför Europa.

7. Oberst kan överföra webbplatsen till tredje man. Användaren godkänner härmed att i det fallet, kommer hans/hennes personliga uppgifter att överföras till tredje man.

8. Oberst förbehåller sig rätten att modifiera denna integritetsredogörelse.

Paragraf 12: Tillämplig lagstiftning

1. Endast holländsk lagstiftning är tillämplig för alla erbjudanden samt för den fullständiga juridiska relationen mellan Oberst och användaren.

2. Om någon del eller paragraf av dessa användningsvillkor skulle strida emot någon nationell eller internationell lagstiftning, kommer denna att anses som ej överenskommen, medan resten av användningsvillkoren kommer att fortsätta vara bindande för båda parterna.

Paragraf 13: Tvister

1. Vid tvist kommer parterna först att försöka komma överens i godo.

2. Om en tvist dras inför domstol, är det endast domstolen i Amsterdam som har rätt att pröva denna. I det fallet förbehåller sig Oberst rätten att lägga fram tvisten inför domaren på användarens hemvist.